7 септември – Международен ден на чистия въздух за синьо небе

7 септември - Международен ден на чистия въздух за синьо небе

  • Над 99% от хората на Земята дишат въздух, който не е безопасен
  • Изпълнителната агенция по околна среда и водите (ИАОС) следи за качеството на атмосферния въздух в България и осигурява информация в реално време чрез своята система за публична информация
  • Данните от информационната система за публична информация за качеството на атмосферния въздух на ИАОС показват трайно намаляване на броя на превишенията на средноденонощната и средногодишната норма за ФПЧ10 в страната от 2020 г. досега

На 7 септември 2023 г отбелязваме Международния ден на чистия въздух за синьо небе. Според Програмата на ООН за околната среда замърсяването на въздуха е най-големият здравен риск за всички времена. Над 99% от хората дишат въздух, който не е безопасен. Това може да доведе до сериозни последствия за здравето – сърдечен удар, заболявания на сърцето и белите дробове, рак и много други. Замърсеният въздух убива 7.6 милиона души всяка година, а 2.4 милиарда души са изложени на опасни нива от битово въздушно замърсяване.

Изпълнителната агенция по околна среда и водите (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) e националната служба, която следи за качеството на атмосферния въздух (КАВ). Тя е отговорна за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на мониторинга и опазването на околната среда в България. 

Чрез системата за публична информация за качеството на атмосферния въздух, ИАОС предоставя в реално време данни, събирани и обработвани чрез Националната автоматизирана система за мониторинг на атмосферния въздух, върху географски карти, визуализиращи получените резултати от измервателните пунктове.

През 2023 г. Националната система за мониторинг на КАВ се състои от 30 стационарни автоматични измервателни станции (АИС); 4 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми (Юндола, Витиня, Старо Оряхово и комплексна фонова станция /КФС/ „Рожен”, която включва компонент въздух към Националната система за контрол на КАВ и компоненти води, почви и растителност); 5 ДОАС системи (работещи на принципа на диференциална оптична абсорбционна спектроскопия), разположени в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и с. Ръжена; 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ. ИАОС разполага с  6 броя мобилни автоматични станции (МАС) за измерване на КАВ, които се използват за извършване на допълнителни измервания в райони, където липсват или е ограничен броят на стационарните пунктове, както и при аварийни ситуации, поръчки от държавни и общински организации, за проследяване ефекта от изпълнението на общинските програми за намаляване нивото на атмосферните замърсители. За измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, ИАОС разполага със седем МАС, посредством които подпомага РИОСВ при осъщесване на контролната им дейност. 

Данните от информационната система на ИАОС за КАВ от 2020 г. до 2023 г. (приложени са графики) показват, че е налице ясна тенденция към намаление на броя на превишенията на пределнодопустомите стойности за средноденонощната (СДН) и средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 в цялата страна. Фините прахови частици са основният атмосферен замърсител на въздуха. Замърсяването с ФПЧ10 има сезонен характер. През отоплителния сезон се наблюдават по-високи концентрации на прах и съответно по-чести превишения на денонощната норма. Основни източници на прах са битовото изгаряне на твърди горива през зимния период, промишлеността, транспортът и енергетиката. През 2020 г. са регистрирани 21 превишения на СДН и 1 на СГН. За 2021 г. броят съответно е 14 за СДН и нито едно превишение на СГН. През 2022 г. в 12 пунктове за мониторинг са отчетени средноденонощни стойности над допустимите и отново няма превишаване на средногодишните норми. За 2023 г. към 4 септември 2023 г. също не се отчитат над допустимите превишения на СДН. В действащата нормативна уредба е посочена средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 μg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година) и средногодишна норма 40 μg/m3. 

Постъпващите моментни стойности в информационната система са предварителни, като подлежат на проверка за тяхната достоверност и верифициране. Ежедневно на сайта на ИАОС се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната за предходното денонощие. Окончателните данни за КАВ се публикуват в тримесечните и годишните бюлетини, Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав и Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България, издавани от ИАОС. 
Международният ден на чистия въздух за синьо небе (First International Day of Clean Air for blue skies) за първи път се отбелязва на 7-ми септември 2020 г. На 19 декември 2019 г., на своята 74-а сесия Генералната асамблея на ООН приема резолюция за провеждането му. Повече информация за инициативата можете да намерите тук: https://www.unep.org/events/un-day/international-day-clean-air-blue-skies

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

21°C Усеща се 20°C
1022hPa 37% 20% 5m/s 360deg
20°C Усещане 19°C
1023hPa 42% 100% 4m/s 350deg
24°C Усещане 23°C
1021hPa 38% 75% 7m/s 80deg