Малко над 25 млн. лв. е бюджета на община Провадия за 2023 г. Какви проекти ще бъдат реализирани?

Провадия ще избира между 8 кандидати за кмет на общината

Общият размер на бюджета на Община Провадия за 2023 г. е 25 137 339 лв. , става ясно от справка в общинската администрация, предаде СайтЪТ.  От Общината посочват, че настоящата 2023 година е изпълнена с много политически събития.

„В тези условия сме се постарали да изготвим и предложим един бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и съобразен с финансовите ѝ възможности.

Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

В изборната година, местната общност очаква още повече работа и информация от общината, което налага осигуряването на пълна прозрачност по различни въпроси, касаещи финансовото управление на ниво община“, коментира кметът на Провадия Жоро Илчев.

В рамките на предложения бюджет с местно финансиране са осигурени средства за възнагражденията на персонала и средства за издръжката и нормалното функциониране на всички социални, комунални, културни и административни дейности на общината.

 За 2023 г. не се предвижда разкриването на нови дейности по бюджета на общината.

Запазва се и подпомагане разходите за погребение на социално слаби лица, компенсиране на част от транспортните разходи на пътуващи служители, заложени са средства за представително и работно облекло, представителни разходи  и др.

В издръжката са разчетени и средства с целеви характер като:

– 20 000 лв. за обезпечаване мероприятията от културния календар на общината;

–  10000 лв. за реставрация и консервация на праисторически солодобивен и градски център Провадия – Солницата

– 38 000 лв. дофинасиране дейността на местните читалища

– 50 000 лв. за подпомагане на спортните клубове;

– 1 121 380 лв. дофинансиране за слети и маломерни паралелки в общинските училища:

– 7000 лв.за пенсионерските клубове;

– 20 000 лв. за ремонт на вита стълба на крепост „Овеч“ и въжен мост;

– 20 000 лв. за хоризонтална и вертикална маркировка:

– 67 000 лв. за помощи по решение на Общинския съвет:

– 20 000 лв. за превантивни дейности за намаляване вредите от бедствия и аварии:

– 1 585 900 лв. за ремонт на дъждовни канализации на ул. „Камчия“, ул. „Дунав“ и ул. „Цар Освободител“,

– 26 0000 лв. за геодезия на общинските язовири;

От бюджета на община Провадия ще бъдат заделени средства за ремонт на кметствата в населените места.

Успоредно с това е отделен и сериозен ресурсно за ремонт на тротоари и пътна настилка в населените места.

В кв. „Север“ в Провадия е планиран основен ремонт на пътната настилка, а на ул. „П. Шидеров“ ще бъдат ремонтирани стълбите.

В момента е стартирал и ремонт на централната градска част в Провадия.

В бюджета за 2023 г. е заложен ремонт на сградата на „Младежкия дом“ в Провадия, както и рехабилитация на автогарата. Парк „Ловен дом“ също ще бъде благоустроен и обновен с общински средства.

Три открити детски площадки ще бъдат разкрити в селата Славейково, Храброво и Черноок.

Около 200 000 са заделени за основен ремонт на мостовото съоръжение в крепостта, като част от средствата са от бюджета на Община Провадия, а другите са от целева субсидия.

Битова канализация ще бъде изградена и по улиците „Ивайло“ и „Пролет“, а заделените средства за ремонтите са над 250 000 лв., по-голямата част, от които са собствени средства, а остатъкът от целева субсидия.

МРРБ ще отпусне над  1,68 млн. лв. за ремонт на пътя Тутраканци – Бозвелийско /III-904/

Градският стадион в Провадия също ще бъде ремонтиран, а сумата предвидена за дейностите е около 44 000 лв.

За капиталовите разходи в община Провадия ще бъдат заделени над 6,1 млн. лв.

„От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършват при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени и не се допускат просрочени задължения. Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Провадия за 2023 г. Те са съобразени с целите и приоритетите заложени при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. Добрият общински бюджет следва да стъпва на една ясна представа за икономическите процеси на местно ниво. Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй като местните финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а също така и от усвояването на европейските средства“, каза още кметът Илчев.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price
Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price
Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price