Одобрени са Насоки за правомощията на контролните органи за опазване на дюните и националните паркове

Одобрени са Насоки за правомощията на контролните органи за опазване на дюните и националните паркове

·         Предложеният анализ на нормативната уредба обобщава правомощията на различните контролни органи и взаимодействието им при установяване на административни нарушения

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Насоки за правомощията на контролните органи според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за защитените територии (ЗЗТ), свързани с контрола по опазване на дюните по Черноморието и националните паркове. Документът представлява правен анализ, който цели да улесни комплексното, бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай на нарушения, свързани с дюните по Черноморието и в националните паркове.

При разработването му са отразени правните норми в действащото национално законодателство – основно разпоредбите на ЗУЧК и ЗЗТ, както и прилагането при опазване на дюните и националните паркове на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Насоките обобщават правомощията на различните контролни органи, свързани с опазването на дюните по Черноморското крайбрежие и националните паркове. Административно-наказателната дейност на отделните контролни органи съобразно правомощията им обхваща установяването на нарушения като незаконна сеч, навлизане с моторни превозни средства в националните паркове извън разрешените места, бракониерство, нарушаване на целостта на дюните и др. Дадени са насоки кои компетентни органи могат да  упражнят своите контролни функции според характера на извършеното нарушение – министърът на туризма, министърът на вътрешните работи, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове, областните управители, кметовете на общините и др. Посочени са и случаите, в които административните органи извършват съвместни контролни проверки и взаимодействието им при установяване на административните нарушения.

Направеният анализ пряко допринася за по-добър и комплексен контрол върху компонентите на околната среда – биоразнообразието, въздуха, водите, почвите, и заедно с това за осигуряване на безопасността на обществото като цяло. Чрез Насоките за правомощията на контролните органи в областта на околната среда обществеността бързо и лесно ще може да се насочи кой контролен орган да сезира при подаване на сигнали.

Предложеният анализ на нормативната уредба в Република България, която определя опазването на дюните и националните паркове, спомага и з

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 11°C
1007hPa 87% 75% 5m/s 30deg

13°C Усещане 11°C
1008hPa 44% 75% 2m/s 0deg

16°C Усещане 15°C
1007hPa 44% 75% 3m/s 30deg