Остават 12 дни за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки

НАП: Остава по-малко от седмица на фирмите и едноличните търговци да обявяват доходите си 

Едноличните търговци и земеделските производители подават декларации до края на юни

До 30 юни е срокът за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от данъкоплатци, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, както и от еднолични търговци и земеделски производители, избрали този ред на облагане.

Със същия срок е и задължението за подаване на годишна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и внасянето на дължимия корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби за предходната година от юридическите лица.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП Варна напомнят на данъкоплатците и техните счетоводители, че до 20 юни имат ангажимент да подадат Интрастат декларация по реда на Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки /ЗСВТС/.

През юни тази година самоосигуряващите се лица и работодателите разполагат с един ден повече за внасяне на осигуровките си и авансов данък,

удържан през май за доходи от трудови правоотношения и авансов данък върху брутния размер на частичните плащания, когато пълният им размер не е изплатен до 25-то число на месеца, тъй като 25 юни е почивен ден и за краен срок се счита първият присъствен, който е понеделник 26 юни.

От приходната агенция в морската столица напомнят, че самоосигуряващите се лица, включително еднолични собственици на капитала на ЕООД и съдружници в ООД, подават декларация за започване на дейност в срок до 7 дни от започването. При започване на самоосигуряването, самоосигуряващото се лице избира вида на осигуряването – със или без осигуряване за временна неработоспособност (болнични). Еднократна и единствена промяна на вида осигуряване може да се извърши само в началото на всяка календарна година в периода от 1 януари до 31 януари.

Повече информация можете да се намери на официалната страница на НАП, на следния линк Данъчно-осигурителен календар (nra.bg), в Портала за електронни услуги, на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и на имейл: infocenter@nra.bg.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

29°C Усеща се 30°C
1008hPa 51% 42% 4m/s 120deg

29°C Усещане 30°C
1007hPa 53% 67% 7m/s 120deg

33°C Усещане 33°C
1006hPa 38% 20% 5m/s 150deg