Питат 216 домакинства от област Варна как управляват бюджетите си

Питат 216 домакинства от област Варна как се справят с разходите

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните
статистически бюра в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети
в новоизбрани домакинства. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро във Варна, предаде TheSite24.
Началото му е поставено през 1925 г. и е най-старото извадково статистическо наблюдение в
България. То е основен източник за получаване на достоверни и научнообосновани данни за
доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението.

Подобни изследвания се извършват във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 216 домакинства от област Варна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 72 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца
на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете Варна, Белослав, Бяла, Девня и
Дългопол, както и в селата Господиново, Детелина, Казашка река, Лопушна и Ягнило.

Наблюдението се осъществява от анкетьори-статистици, служители на отдел „Статистически
изследвания – Варна“, които при посещението си в домакинствата се легитимират със служебна
карта и представят писмо от председателя на НСИ.

Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за
статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните
данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона
за защита на личните данни.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни
изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“
на интернет страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/3168

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

19°C Усеща се 18°C
1001hPa 52% 100% 1m/s 0deg

15°C Усещане 14°C
1002hPa 71% 20% 4m/s 90deg

15°C Усещане 14°C
1000hPa 72% 75% 2m/s 110deg