Прокуратурата предприе проверка за законност относно изпълнението от Република България на санкциите на ЕС срещу Русия

Върховната административна прокуратура предприе проверка за законност относно изпълнението от Република България на санкциите на ЕС срещу Русия

Във Върховната административна прокуратура /ВАП/ е образувана преписка по информация в средства за масово осведомяване, свързана с начина на изпълнение от Република България на санкции, наложени от Европейския съюз (ЕС) на Русия.

От ВАП са отчетени въведените задължения с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014 НА СЪВЕТА от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Според регламентите държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими за нарушение на горепосочените разпоредби, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане като уведомяват Европейската комисия за правилата.

С Решение № 789 от 20.10.2022 г. на Министерски съвет (МС) на Република България се създава Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС, в която участват представители на всички министерства, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Агенцията за обществени поръчки, на Агенция „Митници“ и на държавни органи, които имат функции във връзка с прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

В съответствие с правомощията да следи за спазване на законността по чл.127 от Конституцията и да предприема предвидените в правото мерки по отношение на актове и действия на административни органи и на основание чл.145 от Закона за съдебната власт, от ВАП са изискани сведения от МС и от всички министерства и ведомства, участващи в Координационната група, за предприети конкретни мерки, действия и издадени актове във връзка с наложените санкции, включително данни за

конкретни санкции по отношение на физическите лица или свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, както са изброени в приложение I от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014; разгледани въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки и с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на мерките и дерогациите от тях; други действия в изпълнение на изискванията на общностното право в разглеждания аспект, както и постигнатите резултати.

След получаване на информацията от ВАП ще се извърши преценка относно наличие на основанията за атакуване на незаконосъобразни актове и предприемане на нормативноустановените мерки при незаконосъобразни действия съобразно Административнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, а при констатиране на данни за престъпления от общ характер – ще се сезира компетентната прокуратура.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

22°C Усеща се 22°C
1018hPa 56% 20% 7m/s 140deg
23°C Усещане 23°C
1017hPa 53% 20% 5m/s 110deg
24°C Усещане 24°C
1017hPa 46% 75% 4m/s 110deg