Във Варна се проведе среща по етническите и интеграционни въпроси

Във Варна се проведе среща по етническите и интеграционни въпроси

Областният управител проф. Андрияна Андреева председателства заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. В него участие взеха директори, представители на дванадесетте общини от областта, териториални звена на централната и изпълнителна власт, представители на Варненска и Великопреславска света митрополия, на граждански и неправителствени организации, както и районният мюфтия. Това съобщиха от Областна администрация, предаде TheSite24.

В началото на заседанието беше разгледан и приет Годишният мониторингов доклад за 2023 г., за изпълнението на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) на област Варна, която се изпълнява чрез общинските планове за действие.

В доклада е представен постигнатият напредък на всяка община при изпълнението на основните приоритети заложени в Стратегията, а именно: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии, овластяване и равни възможности на ромската жена. С пълно мнозинство Съветът прие отчетния доклад. Той ще бъде публикуван заедно с общинските доклади в онлайн базирана Система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите.

Професор Андреева информира присъстващите, че Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси е приел и следващия Национален план за действие за периода 2024 – 2027 г., който съдържа нови мерки, такива, чието изпълнение продължава от предходния план за 2022 – 2023 г., а други са актуализирани. Мерките са конкретни, посочени са източниците на финансиране и размера на предвидените средства, изброени са индикаторите, базовите и целевите стойности, които са заложени.

Екипът на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” представи пред членовете на Съвета проектите, по които работи през последните години. Центърът е изградил мрежа от 300 училища в страната, които работят целенасочено за намаляване на процента на отпадащите от училище деца, както и за интеркултурно образование и учение през целия живот. Е

дин от проектите на „Амалипе“ – „Интеркултурна академия за гражданско участие и мобилност“ дори е финансиран от ЕК. Бяха представени дейностите по проект „Лидерска академия“, свързани с обучение и предоставяне на информация за дейността на омбудсмана, кампаниите, организирани от Центъра против ранните бракове, обучения на връстници, избори на омбудсмани в училищата, информационни срещи, организирани в различни институции, както и незабравимо посещение на най-изявените млади лидери в Европейския парламент.

Професор Андреева подкрепи и насърчи активността на Центъра „Амалипе“, като подчерта огромното значение на засиленото взаимодействие между всички институции, които имат отговорността и могат да повлияят върху приобщаването на ромите към ценностите на новото време – добро образование, което гарантира включване в пазара на труда и трудовата реализация на младите хора.

Споделянето на добри практики в различните етнически общности и вероизповедания бе подкрепено с нови примери за успешно реализирани кампании и инициативи от представителите на Районното мюфтийство / с кампанията „Топъл обяд“ и хуманитарните пакети и грижа за 18 сирачета/. Институциите, ангажирани със социалното подпомагане, както и специализираните дирекции към общините в област Варна също представиха своя опит и добри практики, като подчертаха голямата роля на образователните и на здравните медиатори, които работят изключително добре със семействата в ромските общности.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

19°C Усеща се 18°C
1001hPa 52% 100% 1m/s 0deg

15°C Усещане 14°C
1002hPa 75% 20% 4m/s 90deg

15°C Усещане 14°C
1000hPa 72% 75% 2m/s 110deg