Заседанията на Общински съвет – Варна ще се провеждат всеки последен четвъртък от месеца

Предлагат сесиите на Общинския съвет във Варна да започват с изпълнение на Националния и Европейския химн

Заседанията на Общински съвет – Варна да се провеждат всеки последен четвъртък от месеца. В случай че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на Общинския съвет ще определя дата за провеждане на заседанието. Това предвиждат промени в Правилника за организация и дейността на местния парламент, които бяха одобрени от работна група в състав от девет общински съветници. Проектодокументът днес беше публикуван на интернет страницата на Общинския съвет и в рамките на 14 дни всички заинтересовани страни ще могат да се предоставят предложения и становища по него.

Предвижда се заседанията на Общинския съвет да се провеждат от 9:00 до 17:00 часа,  като с решение на съветниците работното време ще може да бъде удължавано с до 3 часа. Досега този срок беше 2 часа.

Уведомяването на общинските съветници за предстоящо заседание на местния парламент ще става не по-късно от три работни дни преди заседанието. В досегашния правилник срокът също беше тридневен, но не беше изрично уточнено дали става дума за календарни или работни дни.

Промени има и в сроковете за насрочване на заседания на комисии. Председателите на комисиите определят часа и мястото на заседанията, а съветниците се уведомяват не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието. Досегашният срок беше не по-късно от 48 часа преди заседанието.

Ако проектодокументът бъде одобрен, председателският съвет вече ще включва не само председателя и заместник-председателите на Общинския съвет, но и председателите на групи, които нямат избран заместник-председател в местния парламент. Друга новост е, че само групи в Общинския съвет ще имат право да предлагат свои кандидати за заместник-председатели.

През новия мандат комисията по обществен ред и сигурност разширява обхвата си и вече ще се нарича ПК „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“.

В новия правилник е заложено питанията към кмета да са точка първа от дневния ред на съответното заседание.

В проектодокумента е записано също, че искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет ще се разглежда, ако е внесено най-малко от 1/3 от общия брой на общинските съветници.

След изтичане на 14-дневния срок за представяне на предложения и становища проектът за изменение и допълнение на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна ще бъде внесен за разглеждане от съветниците. След одобрението му ще бъдат избрани заместник-председатели на ОбС и на членове и председатели на постоянни, временни и специализирани комисии към местния парламент.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price