Административен съд – Варна назначи допълнителна съдебно-техническа експертиза по делото с преместваемите обекти на Хоризонт

Съдът отмени забраната за достъп на коли до алеята в източната част на зоопарк Варна

Днес се проведе съдебно заседание по адм. дело №2709/2022 г. , образувано по протест на Районна прокуратура – Варна, с което се иска обявяване на нищожност на Разрешение №1/18.01.2022 г. на Гл. архитект на Община Варна, с което е разрешено на „Овърсайз – Хоризонт“ АД поставянето на 10 бр. преместваеми обекти, разположени на територията на два поземлени имота в Приморски парк, м. Салтанат, гр. Варна.

В началото на съдебното заседание съдът отхвърли искането на Виктор Б., в качеството му на физическо лице да се конституира като заинтересована страна, защото същият е отстранен от длъжността на Гл. архитект на Община Варна, а ответната страна по делото се определя с оглед длъжността, а не с оглед личността на лицето. Поради това, съдът конституира за ответник в процеса арх. Лидия Ц., която временно изпълнява длъжността Гл. архитект на Община Варна.

Съдът докладва становището на арх. Лидия Ц. , че се оттегля разрешението за поставяне на процесните преместваеми обекти, както и че се оттегля заповедта на Гл. архитект № 156/14.03.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в издаденото разрешение №1/18.01.2022 г. Поради несъгласието на представителя на „Овърсайз – Хоризонт“ АД, съдът прие, че не може да се извърши надлежно оттегляне, респективно делото не може да се прекрати, защото законът изисква съгласие на всички главни и заинтересовани страни.

Съдът изслуша вещото лице и прие изготвената СТЕ (съдебно-техническа експертиза), в която се констатира, че двата процесни имота са в местност „Салтанат“, Приморски парк; територията на имотите, съгласно кадастралната карта е с устройство „обществен парк“. Според ОУП (Общ устройствен план), кадастралната карта и кадастралния регистър имотите попадат в Зона А от Закона за устройство на Черноморската крайбрежие. Вещото лице заяви, че не е извършвало замерване границите на Зона А. В СТЕ вещото лице твърди, че Варна не е в категорията „национален курорт“. Поради възражения на страните, съдът отправи въпрос към министъра на МРРБ, да отговори дали Варна и по-конкретно двата процесни имота, се квалифицират като „национален курорт“. Съдът назначи и допълнителна СТЕ, с въпроси, свързани с това, дали двата процесни имота попадат в Зона А, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, като вещото лице да извърши съответните измервания. Съдът възложи на вещото лице да установи, след извършване на относимите проверки, кога са поставени ( от коя година) процесните преместваеми обекти.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 20 юни 2023 г. от 13.30 ч.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1019hPa 69% 20% 6m/s 130deg
24°C Усещане 24°C
1020hPa 49% 0% 4m/s 110deg
23°C Усещане 23°C
1018hPa 53% 20% 2m/s 0deg