Коста Стоянов, „Възраждане“: Изработването на Национална наредба за преместваемите обекти е необходима, за да се премахне корупцията

Коста Стоянов, „Възраждане“: Изработването на Национална наредба за преместваемите обекти е необходима, за да се премахне корупцията

Инж. Коста Стоянов – народен представител от парламентарната група на „Възраждане“ , участва днес в кръгла маса, организирана от Камарата на архитектите в България (КАБ), съобщиха от пресцентъра на партията. В рамките на събитието бяха обсъдени важни теми, касаещи работата на Камарата на архитектите в България и механизмите за преодоляването им. 

“Кръглата маса бе с фокус, насочен към законодателни инициативи от страна на Камарата на архитектите – свързани с намаляване на административната тежест и премахване на дублирани функции в закона, за които КАБ има конкретни предложения. В голямата си част предложенията бяха подкрепени от всички представители на партиите, които присъстваха. Като представител от партия “Възраждане” заявих, че подкрепяме инициативите за законодателни промени на архитектите, но би следвало да бъдат по-подробно обсъдени и изчистени.”, коментира още Стоянов. 

Инж. Стоянов също даде положителна оценка за взаимодействието си с представителите на КАБ по законодателните теми.

Той добави, че е необходимо време за изработването на нов Закон, което би могло да се случи при Народно събрание с по-дълъг срок на работа. 

Сред обсъжданите теми бяха утвърждаване на водещата роля на Главния проектант, който да носи пълната отговорност за качеството, законосъобразността и изпълнението на инвестиционните проекти,  а така също и създаване на Национални наредби за преместваемите обекти, както и за зелената система. 

“Целта е те да заменят многобройните общински наредби с противоречиви норми, които утежняват административните процедури и създават корупционна среда.”, коментира още народният представител от “Възраждане”.

10-те инициативи на КАБ за законодателна реформа бяха представени от зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов и арх. Мартин Христов; както и членовете на УС и председатели на регионални колегии арх. Васил Василев и арх. Борислав Владимиров. Присъства и председателят на УС на САБ проф. арх. Тодор Булев. Основните акценти бяха следните:

1. Регламентиране на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес. Ясно дефинирани правомощия и отговорности с цел подобряване на качеството на средата.

2. Да бъдат въведени две основни фази в инвестиционното проектиране:

1. Инвестиционен проект за разрешаване на строителството (с разрешителен режим и облекчена процедура, обем и съдържание)

2. Инвестиционен проект за изпълнение на строителството (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта)

3. Оценката за съответствие (преди одобряване на проектите) да се извършва от проектантския колектив (и от независим консултант при проекти по ЗОП).

4. Въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант с изключение на строежите по ЗОП (по свое желание възложителят може да възлага оценката за съответствие и въвеждането в експлоатация на независим консултант).

5. Определяне на срок не по-дълъг от месец за съгласувателни процедури с НИНКН, МК и с други институции чрез законодателни промени за ускорена дигитализация на сектора и създаване на единен публичен регистър.

6. Нов регламент относно обявените за противоконституционни текстове в ЗУТ, с които общините прехвърлят задълженията си върху гражданите и инвеститорите, като ги принуждават да осигуряват необходимата публична инфраструктура около обектите си. Същевременно общините не изпълняват задълженията си за отчуждаване на имотите и обезщетяване на собствениците.

7. Отмяна на ЗУЗСО и изменение и допълнение на ЗУТ с текстове за специфичните изисквания на територията на Столична община.

8. Ясно дефиниране и оптимизиране на дейностите на главния архитект и на експертните съвети по устройство на територията.

9. Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг.

10. Създаване на национални наредби на МРРБ за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е те да заменят многобройните общински наредби с противоречиви норми, които утежняват административните процедури и създават корупционна среда.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необходимо да работят заедно за законодателна реформа в сектора, която да cъздaдe блaгoпpиятни ycлoвия зa paзвитиeтo нa бизнeca и пpивличaнeтo нa инвecтиции. Депутатите изразиха подкрепа относно предложенията на КАБ за издигане ролята на главния проектант, въвеждане на двуфазно проектиране и прецизиране на правилата на инженеринга. Присъстващите бяха единодушни, че е необходим политически консенсус и интензивен диалог за реформиране на законодателството в следващите години

Представителите на бранша и депутатите изразиха удовлетвореност от проведената среща и се обединиха около мнението, че е необходим консенсус по важните теми в полза на обществото и развитието на градовете. Предвижда се конструктивният диалогът между бранша и политическите сили да продължи.

Инж. Коста Стоянов е народен представител от групата на „Възраждане“ – втори мандат. В 48 Народно събрание беше председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. За периода, в който председателстваше комисията, активно работи с браншовите организации като представители на професионалните гилдии пряко ангажирани в сектора. Практика, която възнамерява да продължи, да развива активно и като народен представител в 49 Народно събрание.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

18°C Усеща се 18°C
1017hPa 82% 95% 3m/s 350deg
15°C Усещане 15°C
1020hPa 92% 40% 3m/s 120deg
19°C Усещане 19°C
1017hPa 72% 100% 2m/s 190deg