МОСВ работи активно за отразяване на препоръките на ЕК към Националния план за енергетика и климат

МОСВ работи активно за отразяване на препоръките на ЕК към Националния план за енергетика и климат

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съвместно с Министерството на енергетиката, започна активна работа за отразяване на препоръките на Европейската комисия към България в процеса на актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021 – 2030 г. (ИНПЕК) с цел да повиши амбициите си в съответствие с договорените цели за 2030 г.

МОСВ е отговорно за разработване на направление „Емисии и поглъщане на парникови газове“ от измерението „Декарбонизация“ в ИНПЕК. Това включва: представяне на текущите емисии и поглъщане на парникови газове – предоставени от Националната инвентаризация на емисии на парникови газове; оценка на прогнозните емисии и поглъщане на парникови газове до 2030 г. – предоставени от интегрираното моделиране на всички сектори; оценка на спестените емисии от политиките и мерките за намаляване на емисиите на парникови газове в отделните сектори.

Целта е отделните политики и мерки, предоставени от секторните министерства, да бъдат представени с измерими количествени показатели, за да могат да бъдат оценени спестените емисии на парникови газове и да бъдат посочени финансовите ресурси, необходими за прилагането на конкретните политики и мерки.

Хармонизирането с изискванията на пакет „Подготвени за цел 55“ в трудни за декарбонизация сектори като индустрията и селското стопанство е на финален етап, след като беше въведен Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите и стартира отчитането на емисиите от корабния транспорт и включването им в Системата за търговия с емисии. След като бъдат получени последните разчети и сценарии на ИНПЕК, изготвяни от външни експерти, МОСВ ще подпомогне Министерство на енергетиката в остойностяване на емисиите от конкретни политики и мерки.

Важен въпрос и за България, и за други държави членки, актуализиращи своите планове според препоръките на Комисията, е политиките по изменение на климата да имат своята приемственост и последователност и отвъд хоризонта на ИНПЕК от 2030 г. За тази цел МОСВ разработи и предложи за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК), който включва дългосрочна цел за неутралност по отношение на климата на българската икономика до 2050 г.

За да бъде преходът плавен, предвидим и социално приемлив, са необходими амбициозни, но постижими междинни цели. Усилията са насочени към това, да се приложи цялостен подход за намаляване на емисиите в конкретни икономически сектори и поглъщането им от други сектори – от съхранените горски и водни екосистеми и посредством добри практики в селското и горското стопанство. ЕК описва в препоръките си, че мерките в тези сектори са изключително важни и трябва да бъдат формулирани и приети в активен процес на диалог със заинтересованите страни. Освен в актуализацията на ИНПЕК, тези мерки ще бъдат заложени и в актуализациите на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България и Националната стратегия за адаптация към изменението на климата.

Европейският регламент за споделяне на усилията, който обхваща секторите от автомобилен транспорт, отопление на сгради, селско стопанство, малки промишлени инсталации и управление на отпадъците, залага индивидуални цели на държавите-членки. За България е определена индивидуална цел за намаление на емисиите на парникови газове от тези сектори в размер на -10% до 2030 г. спрямо 2005 г. Определените политики и мерки за изпълнението на тази цел ще бъдат актуализирани в окончателната версия на плана. След консултации със заинтересованите страни, ролята на МОСВ ще бъде да оцени експертно и реалистично потенциала за емисионни спестявания от тези мерки.

В последните публикувани насоки ЕК залага на широк набор от решения относно улавянето на въглерод както посредством индустриални процеси, така и посредством съхранението и подобреното функциониране на екосистемите, природните ландшафти, почвите и компонентите на околната среда. България има висок потенциал за съхранение на въглерод в биомасата и почвите, но този сектор не може да компенсира забавеното съкращаване на емисии от други сектори като енергетиката и транспорта. Все още няма точна и приета оценка и на потенциала на индустриалното улавяне, съхранение и оползотворяване на въглероден диоксид в големи енергийни и промишлени инсталации. Пред енергийния бранш и други промишлени отрасли стои предизвикателството да повишат търсенето и иновациите при този тип решения. Те ще бъдат разгледани в актуализацията на ИНПЕК.

В сътрудничество с Министерството на енергетиката МОСВ ще продължи да оповестява актуална информация за напредъка по ИНПЕК, както и да участва в обществени обсъждания и срещи със заинтересованите страни по актуализирания вариант на ИНПЕК и неговата екологична оценка. Този диалог ще се засили в предстоящите два месеца с оглед датата за подаване на ИНПЕК в края на юни.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

12°C Усеща се 12°C
1018hPa 87% 14% 0m/s 0deg

14°C Усещане 13°C
1016hPa 72% 100% 6m/s 110deg

15°C Усещане 15°C
1017hPa 77% 100% 3m/s 110deg