Стартира първият научен проект  с Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и катедра „Счетоводна отчетност“ при ИУ – Варна

Стартира първият научен проект  с Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и катедра „Счетоводна отчетност“ при ИУ – Варна

Проблемите и перспективите за постигането на ефективна дигитализация и дигитална трансформация на процесите в публичния сектор обединиха в общи усилия, колеги от практиката представители на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и  екип от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна.

Съгласно заповед РД 14-136/04.08.2023 на проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна е утвърден научен проект на тема:  “Изследване на проблемите при дигитализация на процесите и внедряване на изкуствения интелект в управлението на контрола и контролната дейност в организациите от публичния сектор”  с ръководител гл.ас.д-р Пламена Недялкова, катедра „Счетоводна отчетност“.

Целта на проекта е да се изследват и тестват дейностите по внедряването на изкуствения интелект, проблемите по постигането на ефективна дигитализация и качествена дигитална трансформация на процесите  в организациите от публичния сектор.

Проектът се реализира съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

В съвременните условия процесите по дигитализация и дигитална трансформация засягат вътрешния одит, поради тази причина в проекта участват представители на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), които ще участват със своята консултантска дейност при проучването и изследването на практическите проблеми засягащи вътрешния одит.

Дейността на ИВОБ е насочена към развиване на професионалния статус на вътрешния одит, чрез провеждане на обучения и администриране за територията на България на международни сертификати за упражняване на професията вътрешен одитор. Института дава допълнителни методически  насоки за прилагане на Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит.

В проекта участват следните преподаватели и докторант при Икономически университет – Варна:

  1. Гл.ас.д-р Пламена Недялкова, ръководител на проекта. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор при Министерство на финансите. Преподавател към катедра „Счетоводна отчетност“ в областта на контрола, одита и анализа. Участвала е в редица други проекти, има множество публикации и монографии в областта на контрола и вещо лице към Окръжен съд гр. Варна.
  2. Гл.ас.д-р Гергана Цончева – Петкова. Преподавател към катедра „Счетоводна отчетност“ в областта на счетоводството, одита и анализа. Има практически стаж и опит като асистент одитор и консултант.
  3. Гл.ас.д-р Илиян Христов – преподавател към катедра „Счетоводна отчетност“ в областта на счетоводството, одита и анализа. Има практически стаж, като консултант и главен счетоводител. 
  4. Гл.ас.д-р Христоско Богданов. Преподавател към катедра „Счетоводна отчетност“  в областта на одита, контрола и анализа. Има практически стаж, като външен консултант, счетоводител и вещо лице към Окръжен съд гр. Варна.
  5. Докторант Гергана Калоянова от катедра „Международни икономически отношения“ с научен ръководител проф. д-р Веселина Димитрова. Докторант Калоянова има професионален опит при дигитализирането на процесите в Coca -Cola Europacific Partners.

Представителите, които участват в проекта от страна на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) са:

  1. Г-н Димитър Нешев – директор на ИВОБ. Сертифициран CIA и CGAP. Повече от 14 години заема различни длъжности в Институт на вътрешните одитори в България. Притежава опит в областта на вътрешния одит и управлението на риска. Също така управлението на проекти, бюджетирането и изготвянето на стратегически планове и програми. Има значителен организационен опит включително при провеждането на различни събития – конференции и обучения.
  2. Г-жа Андриана Иванова – заместник-председател на УС на ИВОБ, сертифициран вътрешен одитор (CIA, СВОПС). Г-жа Иванова има над 10 г. опит в областта на вътрешния одит предимно в организации от публичният и финансовия сектор. През 2020 г. се насочва към консултантския бизнес, където се включва в разнообразни проекти, помагайки на компании по цял свят да подобрят ефективността си, процесите и системите за вътрешен контрол. От 2022 г. до момента e мениджър, вътрешен одит и финансови консултации в Protiviti Bulgaria – https://www.protiviti.com/bg-bg.
  3. Г-н Тодор Янкулов – представител на ИВОБ, сертифициран вътрешен одитор (CIA, CGAP). Г-н Янкулов е с над 20 години опит в областта на одита и контрола на публични средства и средства от Европейския съюз, оценка и изграждане на системи за управление и контрол, управление на риска. Управител на „Ен Оу Ви Кънсалтинг ЕООД.”

Проектът е иновативен, първи по рода си и ще изследва проблемите на контролните институции в изпълнителната власт, които са приемат и като организации от публичния сектор. В проекта ще се обърне внимание на законодателните аспекти относно внедряването на изкуствения интелект в практиката както на Европейско ниво, така и национално ниво. Също така ще се изследва влиянието и тяхното въздействие върху адаптивността на контролните институции в България към внедряването на изкуствения интелект.

Надпреварата с времето е надпревара с технологиите, както и надпревара в науката и развитието на човечеството. Новите концепции, които ще се изследват в тази разработка относно внедряването на изкуствения интелект в контролната практика, ще са актуални и след приключването на проекта, защото се поставя началото на развитието на този процес в публичния сектор на България.

Докато в частният сектор иновационните технологии много по-лесно се внедряват и се развиват, но в държавния сектор е необходимо да се премине към адаптиране и усъвършенстване на процедури и правила, не само към приспособяване на човешкия ресурс към ново въденията.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

20°C Усеща се 20°C
1017hPa 73% 7% 7m/s 30deg
18°C Усещане 18°C
1024hPa 59% 20% 1m/s 0deg
19°C Усещане 19°C
1019hPa 72% 20% 4m/s 160deg