Жителите на Девня изхвърлят значително по-малко отпадъци от останалите общини в регион

Жителите на Девня изхвърлят значително по-малко отпадъци от останалите общини в регион

Жителите на Девня изхвърлят значително по-малко отпадъци от останалите общини в региона, става ясно от анализа изготвен в Плана за интегрирано управление на община Девня, научи СайтЪТ.  

Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България за 2019 г. е 407 кг/човек/година, за Североизточен район – 411 кг/човек на година, за област Варна 456 кг/човек/година, а за община Девня – 363 кг/човек/година, тоест значително по-ниска от средната норма за областта, района и за страната.

Нормата на натрупване на отпадъците в община Девня за 2020 г. е 324 кг/чов./год., което е с 39 кг/човек/на година по-малко спрямо 2019 г. и със 125 кг/чов./година повече спрямо базовата 2018 г. (449 кг/човек/на година).

Морфологичния състав на отпадъците в община Девня е с преобладаваща структура на Градински, инертни и пластмасови видове отпадъци

Прилаганите методи за обезвреждане на отпадъците в община Девня към момента са: предварително третиране, сепариране, сортиране, рециклиране, компостиране и депониране на негодните за повторна употреба и/или оползотворяване около 30%. Община Девня извозва битовите отпадъци генерирани на територията ѝ до инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и тяхното обезвреждане, находяща се в село Езерово, местност „Чакмак баир“, общ. Белослав, обл. Варна, собственост на „Екоинвест Асетс“ АД.

Депонирането се осъществява на регламентирано регионално депо в община Аксаково. Необходимо е въвеждане на системи за разделно събиране и управление на биоразградими, текстилни отпадъци и обувки. Осигуряването на разделното събиране и оползотворяване на строителните отпадъци и оптимизиране и поддържа системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки също е важна за обезвреждането на отпадъци в общината.

Община Девня е член на Сдружение за управление на отпадъците – Провадия, което е създадено през 2002 г. В регионалното сдружение участват 9 общини: Провадия, Дългопол, Ветрино, Долни Чифлик, Аврен, Вълчи дол, Девня, Суворово и Бяла. Водеща община в сдружението е Община Девня – по чл. 26 на ЗУО. РСУО е учредено на 20.04.2011 г. Всички членове на РСУО са задължени да постигнат общи цели за рециклиране и общи изисквания по отношение на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците, генерирани на тяхната територия.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

14°C Усеща се 14°C
1016hPa 82% 44% 2m/s 270deg

14°C Усещане 13°C
1018hPa 67% 4% 3m/s 160deg

15°C Усещане 14°C
1018hPa 67% 75% 4m/s 140deg