Адмирал Емил Ефтимов: Черноморският регион има ключово значение за сигурността на НАТО

Адмирал Емил Ефтимов: Черноморският регион има ключово значение за сигурността на НАТО

Предстои внасянето в Министерския съвет на изработен проект на нова Национална отбранителна стратегия.   

„Предприетите решителни действия за трансформация на отбранителния потенциал на НАТО имат съществено влияние върху развитието на въоръжените ни сили, което генерира множество предизвикателства относно усъвършенстването и придобиването на отбранителни способности. Решенията са в ускорената и целенасочена трансформация и модернизация за постигане целите на възпирането и отбраната в колективен и национален аспект“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в своята лекция на тема: „Насоки за развитие на въоръжените сили на Република България в контекста на променената геостратегическа среда“ на тържественото откриване на учебната 2023/2024 година във Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Адмирал Ефтимов подчерта, че на срещата на върха на НАТО през юли във Вилнюс ръководителите на страните членки са потвърдили и детайлизирали приетите през 2022 г. в Мадрид средносрочни и дългосрочни мерки за повишаване на съюзния потенциал за възпиране и отбрана.

Повишаването на способностите за колективна отбрана ще се реализира чрез развитие на пълния набор от необходимите сили и способности във всички оперативни домейни, балансирано предно разполагане на сили и способности, осигуряване на капацитет за тяхното бързо усилване и всестранно осигуряване, както и усъвършенстване на структурата за командване и управление“, каза той.

Припомни, че на срещата са били утвърдени новите предварителни планове за колективна отбрана по региони, както и набелязани конкретни мерки за осигуряване на тяхната изпълнимост към края на 2023 г. Потвърдено бе стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на Алианса, а необходимостта от предоставяне на допълнителни гаранции за сигурността по източния фланг бе изведена като приоритетна задача на съюза.

Адмирал Ефтимов отбеляза също, че страната ни е предложила да изгради на своя територия щаб на многонационална дивизия, като част от структурата на силите на Алианса и елемент от неговата архитектура за командване и управление в региона.

Заедно с изграждането на бойната група на НАТО на наша територия, този щаб ще даде още по-голяма видимост на усилията и приноса на България за укрепването на съюзния възпиращ и отбранителен потенциал в региона. 

Предвид динамиката на съюзните процеси, ролята на България като ключов фактор на югоизточния фланг нараства“, категоричен бе той. Това поставя още по-високи изисквания към способностите на въоръжените сили по отношение на ускорена модернизация и преодоляване на технологичната изостаналост, повишаване на оперативната съвместимост и нивото на подготовка, засилване на интеграцията в съюзните структури и изграждане на устойчивост и ефективно взаимодействие с другите национални участници, имащи отговорности към сигурността и отбраната. 

Адмирал Ефтимов посочи, че новите геостратегически реалности налагат стартиране на процес по стратегическо преосмисляне на подходите за осъществяване на отбрана на съюзно и на национално ниво. Ето защо предстои внасянето в Министерския съвет на изработен проект на нова Национална отбранителна стратегия.   

Началникът на отбраната подчерта, че ключово направление за постигането на целите за възпиране и отбрана в национален и колективен аспект е модернизацията на въоръжените сили.

Той бе категоричен, че предходният, текущият и прогнозният бюджет до 2032 г., при заделяне на 2% от БВП, не позволяват темпо и обхват на модернизацията, компенсиращи изцяло натрупаното изоставане в развитието на отбранителните способности на въоръжените сили и прекъсване на зависимостта от страни извън НАТО и ЕС при ремонта и поддръжката на основно въоръжение и техника. Адмирал Ефтимов посочи, че е създадена организация за преглед на планиращите сценарии, определени при прегледа на отбраната, и свързаната с това приоритизация на инвестициите по проектите за модернизация на въоръжените сили.   

Tой отбеляза, че всички дейности и процеси по модернизацията и подобряването на бойния потенциал на въоръжените ни сили не биха могли да постигнат поставените отбранителни цели без основния компонент на отбраната – подготвените кадри.

Адмирал Ефтимов заяви, че по отношение на числеността и некомплекта от личен състав във въоръжените сили фокусът следва да се насочи към повишаване на мотивацията на военнослужещите чрез комплекс от мерки от организационен, управленски и социален характер. Той подчерта важната роля на Военна академия „Г. С. Раковски” за решаването на предизвикателствата за развитието на въоръжените сили както за поставянето на научните основи на процеса по тяхната трансформация, така и при изграждането на най-ценния капитал – хората. 

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

14°C Усеща се 14°C
1005hPa 88% 100% 0m/s 0deg

13°C Усещане 11°C
1006hPa 47% 42% 4m/s 300deg

13°C Усещане 13°C
1004hPa 82% 75% 1m/s 170deg