Окръжен съд – Варна: Увеличават се делата по Закона за защита от домашно насилие през 2023 година

Окръжен съд – Варна: Увеличават се делата по Семейния кодекс и по Закона за защита от домашно насилие през 2023 година

96% от съдебните актове по граждански дела са били постановени в законоустановените срокове

Общо 1 806 граждански дела са постъпили в Окръжен съд – Варна през 2023 г., като това е с 113 броя по-малко в сравнение с 2022 година. Данните съобщи заместник-председателят и ръководител на Гражданско отделение в съда Ирена Петкова. Тя представи годишен отчетен доклад за дейността на отделението, което ръководи, като подчерта, че намалението на постъпленията касае почти еднакво въззивните и първоинстанционните дела в Окръжен съд – Варна. Средно месечно в отделението са били образувани 151 дела, като именно Гражданско отделение е с най-голям дял – 36% на постъпилите за разглеждане дела от всички други в институцията.

Съдия Петкова посочи, че анализът на данните показва, че с най-голям дял са делата в група по облигационни спорове, вещни дела, делби. „И за разлика от облигационните дела, при които се наблюдаваше намаление /например наполовина намаляха делата с енергоразпределителните дружества/, то увеличение се наблюдаваше по всички останали дела, които се характеризират с фактическа и правна сложност“, обясни ръководителят на Гражданско отделение във Варненския окръжен съд. И даде пример с увеличението, което се наблюдава при вещните спорове. Така, делата за защита правото на собственост, владелческите искове, исковете за разпределяне на ползването, които попадат в тази група, са се увеличили с около 14%. При делата за делба увеличението е с около 30%. „Най-съществено беше увеличението при делата от група “Детско правосъдие“– около 50% (79 дела за предходния отчетен период, спрямо 118 дела за 2023 г.). В тази група бяха разглеждани дела за определяне на мерки по отношение на упражняване на родителски права, издръжка, режим на лични отношения, даване разрешение, заместващо съгласието на родителя, комуто не са предоставени родителските права, за пътуване на детето, прекратяване на брака при наличие на родени от брака деца, както и дела по ЗЗДН (Закона за защита от домашно насилие), по които децата са обект на насилие. По тези дела по ЗЗДН също беше регистрирано увеличение на постъпленията“, посочи заместник председателят на Окръжен съд – Варна. На второ място като постъпления се нареждат делата, образувани по жалби срещу действия на съдебен изпълнител, което е трайна тенденция в последните години. По тези дела, както и по отношение на вещните и детските дела се наблюдава все повече и по-голяма правна и фактическа сложност. Налице и още едно усложнение по така нар. „детски дела“ – все по-често по тях имат участие страни, които не са български граждани, респективно следва да се издирват двустранни споразумения, договори, регламенти за определяне на приложимото право, събират се доказателства в други държави. Горното допълнително натоварва делото откъм правна и фактическа страна. Отново се констатира намаляване броя на делата с трудов характер – както на делата за отмяна на незаконно уволнение, така и на делата за заплащане на трудови възнаграждения и други обезщетения.

По отношение на свършването на делата и спазването на сроковете съдия Петкова подчерта, че е запазена тенденцията свършените дела да са повече от постъпилите.

През отчетния период е увеличен процентът на въззивните дела, свършени в тримесечен срок от постъпването им. Като за сравнение през 2022г. той е бил 69%, а през отчетния период се е увеличил на 77%.

По отношение на срочността на изготвяне на съдебните актове: 96% от финализиращите съдебни актове по свършените дела са били постановени в законоустановените срокове, отчете ръководителят на Гражданско отделение Ирена Петкова.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 11°C
1007hPa 87% 100% 6m/s 30deg

13°C Усещане 11°C
1008hPa 47% 40% 2m/s 150deg

16°C Усещане 15°C
1007hPa 44% 75% 5m/s 250deg